Board Of Education


BJ Walker                                   Ben Hoots
 Chairman, B.J. Walker                                          Vice Chairman, Ben Hoots

 

    B.Jackson                               Jamie Johnson

          Board Member, Birdele Jackson                                Board Member, Jamie Johnsons

 

                     Ben McDaniel                                             Daryl Fineran                      

Board Member, Ben McDaniel                        Superintendent, Daryl Fineran